Konkurs w ramach Programu imienia Iwanowskiej - wyjazdy do renomowanych ośrodków naukowych na całym świecie

Opublikowano 16 października 2018 przez Andrzej Manujło

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła 9 października 2018 r. konkurs w ramach Programu imienia Iwanowskiej umożliwiającego doktorantom wyjazdy do renomowanych ośrodków naukowych na całym świecie (na okresy 6-12 mies.).

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

odbycie części studiów doktoranckich;
zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej;
pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej;
prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;
inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.
Uprawnieni wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne (wnioskowanie indywidualne) przygotowujące rozprawę doktorską:

1) doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l) Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w polskich uczelniach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub instytutach międzynarodowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) w chwili składania wniosku zatrudnione na podstawie umowy o pracę w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), w jednostce w której są zatrudnione lub

3) realizujące program „Doktorat wdrożeniowy”.

oraz:
posiadające co najmniej dwie obcojęzyczne publikacje w punktowanych czasopismach z wykazu MNiSW, opublikowane w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem doktoranta w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.
Wysokość stypendium:

– koszty utrzymania w wysokości 9 000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER1) albo 6 000 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy miesiąc pobytu Beneficjenta w zagranicznym ośrodku goszczącym. Kwota kosztów utrzymania Beneficjenta może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonka Beneficjenta w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący, o ile małżonek nie podejmie zatrudnienia w kraju pobytu w trakcie trwania stypendium (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Beneficjenta – o 1000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka Beneficjenta w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się ośrodek goszczący;

– jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota przyznana na pokrycie kosztów utrzymania, wynoszący: w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących 7 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Beneficjent i dodatkowo o 2000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Beneficjenta.

Jest możliwe również uzyskanie dodatkowego stypendium w wysokości do 5000 zł na upowszechnienie rezultatów projektu.

Deadline na składanie wniosków: 18 grudnia 2018 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Koordynacją działań związanych z pozyskiwaniem środków z NAWA i składaniem wniosków w PW zajmuje się Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. W CWM będą rejestrowane wszystkie wnioski składane do NAWA niezależnie od tego czy wnioskodawcą jest Uczelnia czy osoba indywidualna.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs