Program granatowy Climate-KIC Accelerator

Opublikowano 9 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło

Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.
Program przeznaczony jest dla:
· początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 3 lat,
· osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
· zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Granty:
Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej kwocie) na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.
W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 90 tyś. EUR.

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zielonego transportu / ochrony klimatu i branż pokrewnych. Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:
· zakup środków trwałych
· zakup wartości niematerialnych i prawnych
· szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
· udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
· badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
· zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
· inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Więcej informacji: http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/climate-kic.html

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs